तिमी बिना को जीवन..सास बिना को धड्कन

तिमी बिना को जीवन । । । ।
सास बिना को धड्कन । । । ।
म कसरी बाचुँ
म कसरी हासुँ
तिमी बिना को जीवन ।
सास बिना को धड्कन्
म कसरी बाचुँ
म कसरी हासुँ
म कसरी बाचुँ
म कसरी हासुँ । । । ।

https://www.youtube.com/watch?v=J3X7Rhy_HIU&t=4s

तिमी बिना को जीवन्,सास बिना को धड्कन्
तिमी बिना को जीवन्,सास बिना को धड्कन्
म कसरी बाचुँ म कसरी हासुँ । । । ।

तिमी बिना को जीवन्,सास बिना को धड्कन्
म कसरी बाचुँ म कसरी हासुँ

तिमी बिना को जीवन्,सास बिना को धड्कन्
म कसरी बाचुँ म कसरी हासुँ

फूल बिना को मौसम गीत बिनाको सर्गम्
म कसरी गाउँ म कसरी गाउँ
म कसरी गाउँ म कसरी गाउँ
म कसरी गाउँ म कसरी गाउँ

पहाड्ले रोक्यो कि आधी आइ छेक्यो कि
हाम्रो चोखो मायालाई दुस्मनले देख्यो कि
पहाड्ले रोक्यो कि आधी आइ छेक्यो कि
हाम्रो चोखो मायालाई दुस्मन्ले देख्यो कि

तिमी बिना को जीवन्,सास बिना को धड्कन्
म कसरी बाचुँ म कसरी हासुँ

डर लाग्छ साचिँ नै जुन तार सित
दुखाउने घाउ भयो हाम्रो माया प्रित

डर लाग्छ साचिँ नै जुन तार सित
दुखाउने घाउ भयो हाम्रो माया प्रित

तिमी बिना को जीवन्,सास बिना को धड्कन्
म कसरी बाचुँ म कसरी हासुँ

म कसरी बाचुँ म कसरी हासुँ

फूल बिना को मौसम गीत बिनाको सर्गम्
म कसरी गाउँ म कसरी गाउँ

म कसरी बाचुँ म कसरी हासुँ

म कसरी बाचुँ म कसरी हासुँ

https://www.youtube.com/watch?v=Pmxthdplgis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *